แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5155 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านอีอูด ถึงสายตำบลนาหัวบ่อ บ้านอีอูด หมู่ที่ 3,10 ตำบลนาเดื่อ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,070 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2021
จ้างทำความสะอาดสถานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2021
ซื้อหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Face Shield) เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/11/2021
ซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2021
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2021
จ้างทำตราประทับบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ขนาด 230x150 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2021
จ้างจ้างทำป้ายไวนิลติดสถานที่เลือกตั้งและป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2021
จ้างทำป้ายไวนิลติดสถานที่เลือกตั้งและป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนน ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2021
ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2021
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2021
ซื้อแบบพิมพ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2021
ซื้อโครงการจัดซื้อแบบพิมพ์และหมึกพิมพ์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/10/2021
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครการเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/10/2021
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่