แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2021
เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) 02/02/2021
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2021
ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2021
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2021
โต๊ะทำงาน ระดับ 1-3 (กองคลัง) 25/01/2021
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน (สำนักปลัด) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2021
ซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน (สำนักปลัด) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่