แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างรายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำขนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (มอก.) จำนวน ๑ หลัง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการ ตำบลนาเดื่อบ้านสะอาด คนในตำบลมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการ ตำบลนาเดื่อบ้านสะอาด คนในตำบลมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๔๐ ช่อง จำนวน ๑ หลัง (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2021
ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
ซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2021
จ้างซ่อมแซมและตรวจสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต ๒๑๕๗ นพรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๖ ๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำเดือน มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กประถมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่