แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรีประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
ซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2022
จ้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารเอนกประสงค์ รหัสพัสดุ 007 60 0001 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
จ้างจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม ตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างประกอบอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งครูและบุคลากรของกองการศึกษาฯเข้าอบรมและศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค) คันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งครูและบุคลากรของกองการศึกษาฯเข้าอบรมและศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค) คันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งครูและบุคลากรของกองการศึกษาฯเข้าอบรมและศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค) คันที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งครูและบุคลากรของกองการศึกษาฯเข้าอบรมและศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค) คันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการส่งครูและบุคลากรของกองการศึกษาฯเข้าอบรมและศึกษาดูงาน (ศึกษาดูงานการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นและการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาค) คันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/07/2022
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในช่วงเทศการเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ซื้อเทียนพรรษาและชุดสังฆทาน ตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในช่วงเทศการเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่