แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรี ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2022
จ้างจัดทำป้ายอะคริลิค ติดตั้งไว้หน้าบริเวณหน่วยงาน จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อป้ายอะคริลิค จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเติมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
เก้าอี้ทำงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 ตัว 16/03/2022
ซื้อโต๊ะทำงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2022
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2022
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2022
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 20 ช่อง แบบล้อเลื่อน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2022
ซื้อซื้อ Antigen Test Kit (ATK) องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่