แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านนาเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๐๑๓ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายคอนกรีต พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 7 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/08/2021
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเติมครุภัณฑ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2021
ซื้อป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลัง รพสต.นาเดื่อ หมู่ที่ 1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่่ที่ 1 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม(สายบ่อขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่