แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปา ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (กองช่าง) รหัสครุภัณฑ์ 478-63-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2021
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพหมายเลขทะเบียน บฉ 3936 นครพนม รถยนต์ส่วนกลาง(อปพร.) เลขทะเบียน บจ 7300 นครพนม และรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เลขทะเบียน บต 2157 นครพนม จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๔๙-๐๐๑ สาย ทล ๒๐๓๒ - บ้านนาเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2021
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่