แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงาน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5155 นพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าน้อยจอมศรี บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าน้อยจอมศรี บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาชุม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจำปาประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรายศรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาเดื่อประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจอมศรีประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิชัยการามประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอินทร์แปลงประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/02/2022
ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ซื้อโต๊ทำงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่