แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘

2.แผนส่งเสริมการท่องเที่ยง 66-68
mungmee