หัวหน้าส่วนราชการ

นางจันทนา มูลโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0959936261

นายประกอบกิจ คำชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 093-4516155

นายชาคร สีคำพอก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-4828611

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.

นางดเยาวเรศ จัตุรัส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.

นางสาวนฤมล อินทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
โทร. 082-3084456

Share: