นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

นโยบายเร่งด่วน

          เป็นภาระงานที่จะต้องมีการดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม

  • ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต ถนนสู่พื้นที่การเกษตร ไฟฟ้า ประปา พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาระบบสาธารณสุข ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความเจริญยิ่งขึ้น

 

ต่อมาเป็นภาระงานที่จะต้องดำเนินการตามกรอบการพัฒนา  และตามอำนาจ  หน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม  แบ่งออกเป็น  ๕  ด้านดังต่อไปนี้

 

๑.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑  ก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน  เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม  การขนส่งทางการเกษตร  ให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

๑.๒  จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงและเพียงพอ

๑.๓  จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ  มุ่งพัฒนาสาธารณะประโยชน์อื่น  ๆ  ให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

๑.๔  มุ่งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  เพื่อรับการสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน

๒.  ด้านเศรษฐกิจ

๒.๑  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  เช่นกลุ่มยางพารา กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนา กลุ่มทอผ้า กลุ่มจักสาร เป็นต้นเพื่อพัฒนารายได้ของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนเข้มแข็ง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากอาชีพหลัก

๒.๒  ส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การพัฒนาผลผลิตควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๓  ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนการผลิตและฟื้นฟูสภาพดินและน้ำ  และเพื่อลดปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรม

๒.๔  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น  เป็นการแปลงจากสิ่งที่มีคุณค่าให้เป็นมูลค่า  เพื่อพัฒนารายได้ของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

๓.  ด้านพัฒนาสังคม

๓.๑  การศึกษา

๓.๑.๑  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกระดับ  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย  และสร้างเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๓.๑.๒  สนับสนุนให้ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลเด็ก  ให้ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์กร  และเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

๓.๑.๓  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นศูนย์กลางการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  และจิตใจ  โดยการกำหนดและควบคุมคุณภาพทั้งด้านอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ปรับปรุงศูนย์ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  จัดหาสื่อการเรียนการสอน  เครื่องเล่นภาคสนาม

๓.๑.๔  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลนาเดื่อในการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ  การศึกษา  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาแลมัธยมศึกษา

๓.๑.๕  ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนประจำตำบล เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ทั้งข้อมูลด้านชุมชนและวิชาการ  แก่นักเรียน  นักศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและผู้ที่สนใจ

 

.๒  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๒.๑  สนับสนุนงานประเพณีและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อให้วัฒนธรรมประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดถึงชนรุ่นหลัง  เช่น งานประเพณีสงกรานต์  ประเพณีลอยกระทง  งานมหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม  งานบุญข้าวจี่ งานบุญกองข้าว เป็นต้น

๓.๒.๒  สนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในตำบลนาเดื่อ ในการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และสร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

๓.๒.๓  จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของตำบลนาเดื่อ

 

.๓   การสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๓.๑  ส่งเสริมงานสวัสดิการชุมชนโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

๓.๓.๒  ส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์ชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้  สร้างงาน  สร้างโอกาส  สร้างอาชีพให้กับคนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคง  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

๓.๓.๓  สนับสนุนการจัดกิจกรรม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (อสม.)  ร่วมกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ  เพื่อให้ผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการดูแลจากองค์กรภาครัฐและเอกชน  ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

๓.๔   สาธารณสุข

๓.๔.๑  สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด -๑๙ และโรคไม่ติดต่อโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรค  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและได้รับความรู้ในเรื่องของโรคภัยต่าง ๆ  สามารถป้องกันตนเองได้

๓.๔.๒  ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชนในตำบลโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งเด็ก  ผู้ใหญ่และคนชรา  และให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วหน้า

๓.๔.๓  จัดให้มีระบบการจัดการบริหารจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะ ทุกหมู่บ้าน

.๕ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๕.๑  สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   (อปพร.)  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกัน  ช่วยเหลือ  ผู้ประสบอุบัติภัยและสาธารณภัยทั้งภายในและภายนอกเขตพื้นที่

๓.๕.๒  สนับสนุนศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน

๓.๕.๓  สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคมและยานพาหนะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

๓.๕.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตตำบล

 

.๖  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๓.๖.๑  สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ  ตำรวจ  กำนัน  ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชนและสถาบันครอบครัว  เพื่อลดปัญหายาเสพย์ติดและให้โอกาสผู้เคยติดยาได้กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้

๓.๖.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวอบอุ่นและเข้มแข็ง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการลดปัญหาสังคมและเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่ดีแก่บุคคลในครอบครัวและในท้องถิ่น

๓.๖.๓  สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยา เสพติดทั้งในระดับหมู่บ้าน  ตำบลและอำเภอ

.๗  การกีฬาและนันทนาการ

๓.๗.๑  จัดการและส่งเสริมงานกีฬาในระดับตำบล ชุมชนหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย

๓.๗.๒  ปรับปรุงสนามกีฬาและยกระดับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อประจำปีให้มีมาตรฐาน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน

๓.๗.๓  สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียน  ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและจังหวัด  เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชน

 

.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑  การอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๑.๑  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า  เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน  และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑.๒  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนเชิงอนุรักษ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้  สร้างจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายชุมชนในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

๔.๒  การจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลพิษ

๔.๒.๑  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรภาครัฐอื่น  ๆ  ในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  การบำบัดน้ำเสีย  มลพิษชุมชน  รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักรกลและสถานที่สำหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและบริการสาธารณะ

๔.๒.๒  ส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนแยกขยะก่อนทิ้ง  โดยจัดให้มีบ่อฝังขยะประจำครัวเรือนเพื่อลดปัญหาขยะในครัวเรือนและชุมชน

 

.  ด้านการเมืองและการบริหาร

๕.๑  การส่งเสริมการเมือง

๕.๑.๑  ส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับ  โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งและร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

๕.๑.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสภาเด็กและเยาวชน   ให้เด็กได้กล้าคิด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลนาเดื่อ  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่เด็ก  เยาวชน

 

๕.๒  การบริหาร

๕.๒.๑  บริหารองค์การและจัดบริการสาธารณะตามหลักธรรมภาบาล  (GOOD  GOVERNANCE)  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  และยึดหลักความคุ้มค่า  โปร่งใส  ตรวจสอบได้

๕.๒.๒  ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม

๕.๒.๓  สร้างความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  เพื่อประสิทธิภาพในการประสานและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

Share: