กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.

นางรำไพ ปะทะดี
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นายจำรอง พิมพา
นักวิชาการคลัง

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวชิดชนก มหาวงศ์
จพง. การเงินและบัญชี

นางสาวสุปรียา ไชยพรม
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเพ็ญสุภาภรณ์ รูปเหลี่ยม
จพง.จัดเก็บรายได้

นางสาวรติรัตน์ ประกิ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายศิวดล แก้วปีลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเมชินี ศิริวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Share: