ประวัติความเป็นมา

 ข้อมูลทั่วไป
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
1. สภาพทั่วไป
      1.1 ที่ตั้ง
                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ  ตั้งอยู่เลขที่ – หมู่ที่ 1 บ้านนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ระยะทางห่างจากอำเภอศรีสงคราม  ประมาณ 10 กิโลเมตร
     1.2  เนื้อที่
                    ตำบลนาเดื่อมีเนื้อที่  98.22  ตารางกิโลเมตร หรือ  61,250  ไร่
    1.3  ภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาเดื่อ  มีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับที่ดอน  พื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น การปลูกข้าวนาปี และเลี้ยงสัตว์หลังฤดูเก็บเกี่ยว  พื้นที่ดอนเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่
                 – พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่มบางพื้นที่
                 – ฤดูฝน  มีฝนตกบ่อย  ปริมาณน้ำฝนต่อปี 2,300 มิลลิลิตร
                 – มีคลองธรรมชาติไหลผ่าน 1 สาย
                 – ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- เมษายน ของทุกปี อากาศร้อนอบอ้าว
                 – ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน ของทุกปี จะมีฝนตกชุกและบางปีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในบางหมู่บ้านที่มีพื้นที่ลุ่ม เช่น บ้านนาคอย หมู่ที่ 6 บ้านนาอินทร์ หมู่ที่ 5 บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ทำให้พื้นที่นาข้าวเสียหายในที่ลุ่ม
   อาณาเขตของตำบล
ทิศเหนือ     ติดต่อตำบลนาคำ          อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
ทิศใต้ติดต่อตำบลบ้านค้อ          อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันออกติดต่อตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตกติดต่อตำบลบ้านเอื้อง  อำเภอศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม
  1.4  จำนวนหมู่บ้าน
                 มี  12  หมู่บ้าน   และประชากร   7,259 คน
1.5  อาชีพ
      ประชากรในตำบลนาเดื่อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร่ ทำสวนยางพารา  ค้าขายและรับจ้าง
1.6  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
          – ปั้มน้ำมัน12แห่ง
          – ปั้มหัวจ่าย 2 แห่ง
          – โรงสี  20  แห่ง
          – ร้านค้าขายของชำ 33 แห่ง
1.7  การศึกษา
        –  โรงเรียนประถมศึกษา                 5  แห่ง
        –  มัธยมศึกษาศึกษา                 1  แห่ง
        –  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน       7  แห่ง
1.8  สถาบันและองค์การทางศาสนา
         –  วัด(ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1,3,4,5,6,7,8,10,11,และ12 )     10  แห่ง
1.9  การสาธารณสุข
       –  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 3)       2  แห่ง
      –  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100
1.10  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            –  จุดตรวจประจำตำบล      12  แห่ง
1.11  การคมนาคม
        –   ถนนนาเดื่อ – ศรีสงคราม  เป็นถนน คสล. ระยะทาง 7 กิโลเมตร เป็นถนนเส้นหลัก
        –  ถนนสายนาชุม – บ้านคำสะอาด  เป็นถนน คสล. ระยะทาง 4 กิโลเมตร
1.12  การไฟฟ้า
       –  จำนวน  12  หมู่บ้าน  ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้  ประมาณ  98 %
 1.14  แหล่งน้ำธรรมชาติ
       –  ฝาย         2  แห่ง
       –  บ่อน้ำตื้น    6  แห่ง
      –  ประปาหมู่บ้าน   11  แห่ง
1.15  มวลชนจัดตั้ง
         –  หน่วยกู้ชีพกู้ภัย  2 รุ่น  42  คน
        –  อปพร.  2  รุ่น 164  คน
        –  สภาเด็กและเยาวชนตำบล    24  คน
การพัฒนาตำบลนาเดื่อ แบ่งแยกตามภารกิจ ดังนี้
1. ด้านการศึกษา
        – สนับสนุนโครงการเรียน ศูนย์กลางการเรียนรู้ในระดับตำบล
        – สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา สื่อการเรียนการสอนและอื่น ๆ
        – สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน
        – สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
2. ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
       – สนับสนุนการจัดงานประเพณีต่าง ๆ
       – สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญทางรัฐพิธี
       – สนับสนุนกิจกรรมวันสาคัญทางพุทธศาสนา
       – สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สภาวัฒนธรรมตำบลนาเดื่อ
       – อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี การละเล่นประจำท้องถิ่น
3. ด้านสาธารณสุข
       – สนับสนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน
       – สนับสนุนการปูองกันโรคระบาด โรคติดต่อ
       – สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ เบี้ยยังชีพกับผู้ติดเชื้อและครอบครัว
      – สนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
4. ด้านกีฬา
     – จัดสร้างสนามกีฬาให้กับหมู่บ้านในชุมชน
     – จัดหาอุปกรณ์กีฬา
     – สนับสนุนกิจกรรมศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
     – จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบล
5. ด้านสังคม
     – สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
     – สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
    – สนับสนุนโครงการป้องกันภัย ห่างไกลยาเสพติด
    – สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ
    – สนับสนุนการฝึกอบรมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
6. ด้านเศรษฐกิจ
   – สนับสนุนการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ ทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
   – สนับสนุนการอบรมกลุ่มอาชีพพัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ
7. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน
    – การจัดทาแผนพัฒนาครอบคลุมทุกพื้นที่
    – การจัดทาแผนร่วมกัน เช่น ประชาคม ผู้นาท้องถิ่น องค์กรที่เกี่ยวข้อง
    – การประสานแผน เช่น อบต.ข้างเคียง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. ด้านบริการประชาชน
    – อบต.นาเดื่อ ต้องเป็น อบต.ที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพด้านการบริหารและบริการตามกฎหมายการกระจายอำนาจของท้องถิ่น
    – ส่งเสริมการเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่พนักงานและลูกจ้างฯ
    – ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และ  สมาชิกสภาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
   – ข้าราชการ / พนักงาน ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว แม่นยา ยิ้มแย้ม แจ่มใส และให้บริการนอกพื้นที่
   – ร่วมประชุมกับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชน
Share: