กองช่าง

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
085-7511717

นายสัมฤทธิ์ จันฤาชัย
นายช่างโยธา

นางสาวพรรณภัทร ไชยพรม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายชัยณรงศ์ มหาวงศ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายศราวุฒิ มหาวงศ์
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายอมรพันธุ์ สุธรรม
คนงานทั่วไป

นายยุทธการ มหาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสถาพร แก้วปีลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share: