ข้อมูลผู้บริหาร

นายลิขิต แก้วปีลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
เบอร์โทร 098-6304157

นายวาร ไชยกา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
เบอร์โทร 092-8253185

นายชัยวัฒน์ สุธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
เบอร์โทร 080-9587518

นายจวน รัตนะ
เลขานุการนายกฯ
เบอร์โทร 085-2602355

นางจันทนา มูลโคตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
เบอร์โทร 089-8624724

นายประกอบกิจ คำชนะ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
เบอร์โทร 093-4516155

Share: