กองสวัสดิการสังคม

นางเยาวเรศ จัตุรัส
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร. 088-7719617

กิตติศักดิ์ ป้องทอง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวอรอุมา มัยวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายสุวิท ศิริวงศ์
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวปุณยพร โชติศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Share: