กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนฤมล อินทอง
ผู้อำนวยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร 082-3084456

นางคำเหวียน ศิริวงค์
ครู คศ.2

นางเกน ฮาบพนม
ครู คศ.2

นางบุรัญ ศิริวงศ์
ครู คศ.2

นางวัลลภา รัตนะ
ครู คศ.2

นางบรรจง เสนเพ็ง
ครู คศ.2

นางสาวกนกพร ศิริวงค์
ครู คศ.2

นางประภาวดี บุณรังศรี
ครู คศ.2

น.ส.สุจิรา คะลีล้วน
ครู คศ.2

นายวันชัย ไชยกา
นักวิชาการศึกษา

นายเทพประพันธ์ มณีรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววันวิสา ขันติ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกรวรรณ กางกำจัด
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.กมลลักษณ์ มัยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวยุภา โคทังคะ
ผู้ดูแลเด็ก

นางนุรักษ์ มัยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นางละมุนน้อย บุญรังศรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางนิศารัตน์ มณีรัตน์
ผู้ดูแลเด็ก

นายทินกร สุธรรม
ผู้ดูแลเด็ก

นางศศินันท์ นิธิกุลเกรียงไกร
ผู้ดูแลเด็ก

นางจุฬารัตน์ มัยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

น.ส.วิไรรัก อุดานนท์
ผู้ดูแลเด็ก

นางดาราพร สุธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share: