สำนักปลัด

นายชาคร ลีคำพอก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 093-4828611

นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวนงค์เยาว์ ไกยะฝ่าย
นักจัดการงานทั่วไป

นายปฏิภาค จันทาสี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางชลธิรา สนตาเถร
นักวิชาการสาธารณสุข

นายอนุชิต คำสวัสดิ์
จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

นางสาวสิรินญา มหาวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิภา สมบัติทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายทรงศักดิ์ สุธรรม
พนักงานขับรถยนต์

นายอาทิตย์ ราชบัณฑิต
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายประยูร รีชมรัตน์
คนสวน

นางสาวพิมใจ รัตนะ
คนงานทั่วไป

นางสาวนัฐมล มะละกา
แม่บ้าน

นางสาววิภารัตน์ สุธรรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

Share: