สมาชิกสภา

นายมงคล ศิริวงค์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
โทร.086-2280500

นางเปลี่ยน มหาวงศ์
รองประธานสภา อบต.นาเดื่อ
โทร.085-7554088

นางจันทนา มูลโคตร
เลขานุการสภา อบต.นาเดื่อ
โทร. 089-8624724

นางสาวศิรินันท์ มัยวงค์
ส.อบต.หมู่.1

นายธนภัทร แก้วปีลา
ส.อบต.หมู่.2

นายณัฐวุฒิ มหาวงค์
ส.อบต.หมู่.3

นายจักรวี นาโอพิมพ์
ส.อบต.หมู่.4

นายศิริโชค รัตนะ
ส.อบต.หมู่.5

นายประยงค์ ไชยกา
ส.อบต.หมู่.6

นายแทน รัตนะ
ส.อบต.หมู่.7

นางหมอง สุสินนะ
ส.อบต.หมู่.8

นายมงคล ศิริวงค์
ส.อบต.หมู่.9

นางเปลี่ยน มหาวงศ์
ส.อบต.หมู่.10

นายโกเมศ บุญทศ
ส.อบต.หมู่.11

นายพัฒนา คำเพ็ง
ส.อบต.หมู่.12

Share: