งานกู้ชีพกู้ภัย

นายอนุชิต คำสวัสดิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร.085-4545428

นางถนอม  โคทังคะ
กู้ชีพ – กู้ภัย

นายหนูเทียม  อินทิสิทธิ์
กู้ชีพ – กู้ภัย

นายแทน  อินทริง
กู้ชีพ – กู้ภัย

นายศรชัย  ศิริวงค์
พนักงานขับรถกู้ชีพ

นายพงศธร  สมรฤทธิ์
กู้ชีพ – กู้ภัย

นายพลวัฒน์  พิมดี
กู้ชีพ – กู้ภัย

Share: