Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ขี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเดือ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 13

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 12

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 3/2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-31 มิถุนายน 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่21มิถุนายน2566 กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนมออกปฎิบัติหน้าที่ซ่อมแซมไฟไฟ้าสาธารณะ ณ บ้านนาโอ หมู่ที่ 4

Continue Reading...