Posted in อื่นๆ

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมการ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

คู่มือการบริหารความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานแผนกา…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภาย…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

มาตรการกลไกในการให้ประชาช…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการตรวจสอบประจำปี

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

นโยบายและขั้นตอนตามแนวกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัต…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

รายงานการประเมินผลการควบค…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ขออนุมัติใช้เลขรหัสหนังสือราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติแจ้งเพิ่มเติมการ…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ…

Continue Reading...