Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

นางเยาวเรศ จัตุรัสผู้อำนว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนฤมล อินทองผู้อำนวย…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นางจันทนา มูลโคตรปลัดองค์…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

นายพงษ์ศักดิ์ ศรีลาศักดิ์…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

-ว่าง-ผู้อำนวยการกองคลังโ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด

นายชาคร ลีคำพอกหัวหน้าสำน…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สมาชิกสภา

นายมงคล ศิริวงค์ประธานสภา…

Continue Reading...