Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีอูด ออกบริการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนด ณ บ้านอีอูด อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ ออกให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ บ้านนาอินทร์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ ได้จัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ โดยได้ออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๖จำนวน 7 ราย 1 นายยนต์ ไชยกา 2 นางคลชัย ไชยกา 3.นายวันศรี รัตนะ 4. นายทองสี รัตนะ 5. นางช่อง วัตนะ 6. นายพนัส สุธรรม 7. นางนารี รัตนะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่8 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้ออกซ่อมแซมถนนสายนาชุม-คำสะอาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

7 กันยายน.2566 รพ.สต.บ้านอีอูด ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้รับเกียรติจาก นายวาร ไชยกา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เด็กเยาวชน รร.บ้านอีอูด บ้านนาชุมใหม่นิรมิต อสม.ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ขอขอบพระคุณวิทยากร เภสัชกร ปนิพนธ์ สุธรรม เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสงคราม ที่ได้ให้เกียรติมาแนะนำให้ความรู้ถึงพิษภัย และการออกฤทธิ์ของยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อันตรายจากคลอดก่อนกำหนดและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาค…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

25 ส.ค.2566 รพ.สต.บ้านอีอูด ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

25 ส.ค.2566 รพ.สต.บ้านอีอ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ลงพื้นที่เพื่อสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อจัดบริการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ การ รับ-ส่งหญิงตั้งครรภ์หาหมอหรือพยาบาล

Continue Reading...