ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

DOC052322-05232022145208
mungmee