วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายวาร ไชยกา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมด้วยรองปลัด อบต.นาเดื่อ , ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และบุคลากรในกองการศึกษาฯ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครู นักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ทั้ง 7 ศูนย์ การออกตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป