7 กันยายน.2566 รพ.สต.บ้านอีอูด ได้จัดโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนห่างไกลปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์กรบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้รับเกียรติจาก นายวาร ไชยกา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เด็กเยาวชน รร.บ้านอีอูด บ้านนาชุมใหม่นิรมิต อสม.ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ขอขอบพระคุณวิทยากร เภสัชกร ปนิพนธ์ สุธรรม เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลศรีสงคราม ที่ได้ให้เกียรติมาแนะนำให้ความรู้ถึงพิษภัย และการออกฤทธิ์ของยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้นำความรู้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

Share: