วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีอูด ออกบริการให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกำหนด ณ บ้านอีอูด อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม