วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ทำการ รับซื้อ-ขายขยะ กองทุนขยะชุมชน บ้านนาชุม หมู่ที่ 11 โดยรับซื้อ 2 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 11 ณ ลานหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านนาชุมหมู่ที่ 2 ผลประกอบการจากการรับ ซื้อ-ขายขยะ ยอดรวม 13,885 บาท

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ