วันที่16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาวัดอินทร์แปลง บ้านอีอูดหมู่ที่3 บ้านอีูอูด หมู่10 ณ ศาลาประชาคมบ้านอีอูด และบ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

Share: