วันที่ 8 มิ.ย 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้จัดโครงการตำบลนาเดื่อบ้านสะอาด คนในตำบลมีความสุข ณ ศาลาประชาคม บ้านนาชุม ม.2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

mungmee