วันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ ได้จัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ โดยได้ออกเยี่ยมและมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ปี ๒๕๖๖จำนวน 7 ราย 1 นายยนต์ ไชยกา 2 นางคลชัย ไชยกา 3.นายวันศรี รัตนะ 4. นายทองสี รัตนะ 5. นางช่อง วัตนะ 6. นายพนัส สุธรรม 7. นางนารี รัตนะ

mungmee