วันที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ ออกให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ บ้านนาอินทร์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

mungmee