ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ณ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนม อาคารเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

Share: