วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ บ้านนาเดื่อ หมู่ที่1ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเดื่อ

Admin New