วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้ทำการ รับ ซื้อ-ขาย ขยะ กองทุนขยะชุมชน บ้านนาชุม หมู่ที่ 11 โดยรับซื้อขยะ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 7 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ผลประกอบการจากการรับซื้อ-ขายขยะ ยอดรวม 10,472 บาท

สำนักปลัด อบต.นาเดื่อ